TH EN

ควบคุมคุณภาพและมาตราฐาน

ด้วยความตระหนักดีถึงคุณภาพและเวลาของลูกค้าเป็นสำคัญ ไทยมณีคราฟท์ จึงมีหน่วยงานที่มี หน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบ การผลิต PART ทุกชิ้น จนได้ออกมาเป็นชิ้นงาน ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ที่สุดด้วยมาตราฐาน ISO9001:2015 ตรงตามความต้องการ ของลูกค้า ด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

ควบคุมคุณภาพและมาตราฐาน